Издательский дом Медина Официальный сайт
Поиск rss Написать нам

Новости партнеров:

Хадж-наме. Книга о хадже
09.11.2011

 

 

 

Дөхуль Измир

Ливанская девушка в традиционном головном уборе

Икенче көн Измирә сәгать 3-тә иртән йитдек — күренештә 2-нче Исламбул. Мәһабәт 20 җамигъдан мөрәккәб бер шәһәр икән мөзәйян вә мәгъмүр дингез кәнарендә. Гарәбә транвай йөреб хәрәкәтдәләр — сәергаһ вә тамаша җай икән. Шәһәрә кердек. Урам (сокак) зур-зур тигез таш илән бәсыт иделмешдер. Әксәр халык сахиб-сәрвәт —
француз вә яһүд таифәсе.

[Б.12] Вә рус табәкасендән һәм дә бар вә консул һәм бар. Вә шәһәр дә гизәдек рәфикым Ибраһим илән. Ашханәйә кереб аш едиктән соң биш грош парә вирдек. Вә бер җамигъка кереб, өйлә намазыны укыб вәкыйф Кәлимулладан аз гына укыб, вакыйф рухына һәдия итдек. Бу шәһәрдә вапурымыз тәмам бер тәүлек тәваккыф иләде. Бундан хәрәкәтемез өйләдән соң сәгать 4-тә булды. Вакыт мөрүрендә бер касабәйә тугъры килеб, тәваккыф идеб, әшья алды вә һәм күб нәрсә чыгарды. Хавс атлы карья икән.

Дуртенче сабах сәгать унбердә зур тагълар күренеб вә мивәдар әшҗар күренеб каладыр иде. Аз гына вакытта бер шәһәр күренде. Ике сәгать узгач шәһәрә ирештек исеме Кускуй диделәр. Хәким Бократның туган урыныдыр диделәр. Вә дәрьяның сул җанибендә бәйаз шәһәр күренде. Анатулы шәһәре икән.

Буның соңында 6 сәгать мөрүрендә янә гүзәл генә күренде. Ике сәгать соңында буңар да җиткәч бу шәһәрә Радус дип әйтеләдер дигәч, бу шәһәрдә Италия илән мөхарәбә булган икән. Дүрт җәмигы шәриф күренде. Бар адәмнәре кырык мең икамәт идүчеләр диделәр. Бу шәһәр бай шәһәр икән. Күб вакытта Мисри хидиве бу шәһәрә килүп тамаша вә тәфәрреҗ идәләр икән вә һәм сахрасында минеральный су булгандан төрле яктан әгъния килүб шифа яб улуб китәләр икән. Әлхасыйль, байлык вә учсузлык шәһәрдер диделәр. Буның мөкабилендә янә бер шәһәр күренде, бу шәһәрдә рус лөгатенчә Николай угодник дип мәшһүр урын икән. Беземчә Хозыр Галәйһи-с-сәлам мәкамыдыр.

Радус шәһәредәй суның дәрья (дингез) бик киң улуб әтрафы күренмәк ихтималы калмады, пароходымыз һәм тәваккыф кыйлмады. Радус шәһәрене мөрүремез өйләдән соң сәгать дүрт пәнҗешәнбе көн шәүвәл сәкизендә иде, сәнә 1317 дә. Бөйлә мофассалаты бәян итүче грек папасы иде.

Унынчы шәүвәлдә сәгать унда иртән Шам Тарабулюс бәләдиясенә килеб йитдек. Бунда килүшдә гаҗәб гарәпләрнең вапурымыза хәрәкәтләре бунда көллән гарәпләр икән. Вапурдан назил улуб Мөхәммәдкамал газәтә сахибенә юнәлдек.

[Б.13] Күрешеб Габдеррәшид әфәнденең мәктүбене тәслим итдем вә миянәмездә татлы сүзләр сөйләнде. Буның бәгъдендә мәңа диде ки: «Бу бәләдиямездә гасырымызның мөтәфәрриде әл-фазыйль әс-сәед Хөсәен Хәбир әфәнде бар. Зиярәт максудныңыз булурса без дәлилмез», — дидек тә, «Сәмган вә тәгатан, кабулымыз бар», — дип мошарэлейһ җәнабенә зиярәтә бардык. Бу газиз мелла һиммәт вә бешашәтлә истикъбаль идеб, ханәи сәгатәдләренә кертте, ултырыштык. Бу газизнең чәһрәсе биаз мөтәдәйин. Мөтәшәрригъ вә замана мөхәддисы булмага кирәк дип, тәфәкүрдә булсам, бу зат Бохаридан хәдис шәриф укыб, Русиядә икамәт идән әһалие исламдан бәхсә шөругъ кыйлгач, мәгълүмем кадәресене гарыз итдем. Бер ярым сәгать мөҗаләсә вә мөкяләмә улынды. Бу әснада кәһвә-и садә сораб, кәһвә эчтек. Буның бәгъдендә чыкмайа изен сорасак мәхдүменә диде ки: «Рисаләи-хәмидия» китабымы бу газизә һәдиятән килтерәсез», — диярәк, без кәминәйә илтифатлары улуб мәзкүр китабы тәкъдим итде. Алыб, күб хөрсәнд булыб бу халемә, төшәккер әйтдем.

Бу китап диянәте исламиядән бәхәс идәр. Табигыюн, маддиюн, дәһриюн —
бунлары гокала вә фиглән рәдд идеб хөҗҗәте катыйга илән тәэйид итмешдер. Буның илән видаг идеб чыгыб шәһәрләрене сәер вә тамаша кыйлдык.

Урам вә дөкянлары назарымыздан үткәреб бик мәргуб шәһәр табдык. Гүзәл нәзыйф шәһәрдер. Мәэкүлат вә мәшрубат улса очуз. Мән фәкыйрь кәндем бер ашханәйә кереп пылау йидем, чыгарда бәһасе сорасам, дүрт тиен тәкабеленә парә бирдем. Фәвакиһә (җимеш) арзан: ике данә ширин апилсин (пуртакал) (әфлисун) бер тиен тәкабеленә сатыладыр. 30-нчы гыйнварда багъларда фәвакиһә тәмам кәмаләт йитүб күз нурын алыр дәрәҗәйә балигъ улмышдыр. Агачларда салыныб тамуб торыр күрердек.

Вә мәдрәсәя кереб тамаша итдек. Вә тәгълиме сыйбьяниядә тамаша итдем. Тәгълимләре безем бунда яңы тәгълимчә анда бер дә кыйл үә каль юкдыр. Безем Русиядә белмәдем бу кыйл үә кальҗәң җидалендән наши улгандыр вә валлаһи әгъләм наданлык булса дип заныма хотур идәр.

Вә мәсҗиде җамига кереб өйлә намазы укыдым. Бу шәһәрнең шәркый тарафы бөек таг илән мохат. Бу таг «Җәбәле Любнан» диделәр. Башында кар согук. Әлхасыйль, Шам Тарабулюс мәргуб шәһәр вә ниса таифәсе мәстүрә әлә-франк күрмәдем.

Мәзкүр Камал газәтә сахибе безә өч мәктүб бирде: берсе Бәйрутда бер голяма-и кирам хәзрәтләренә табшырмак өчен, берсе Искәндәриядә вә берсе Мисырда бер газизгә табшырмага. Бунлары алуб вапура юнәлдек, Бәйрута китмәк өчен. Бундан вапурымыз өйләдән соң сәгать 3-дә хәрәкәт идүб [Б.14] иртән сәгать 5-тә Бәйрута йитдек. Бунда йитсәк дә сәкиз сәгатьсез рөхсәт булмады Бәйрута керергә.

 

 

Прибытие в Измир

На следующий день в 3 часа утра мы прибыли в Измир. На первый взгляд — второй Стамбул. Этот благоустроенный и ухоженный город, в котором имеется 20 величавых мечетей, расположен на берегу моря. Здесь мы увидели много удивительного, например, трамвай. Улицы Измира вымощены плоскими, крупными камнями. Большинство местных коммерсантов — евреи и французы. [Л.12.] Живут здесь и русские, есть консульство. Осмотрев с моим товарищем Ибрагимом город, мы зашли покушать в столовую. За [обед] было уплачено 5 грошей. Потом мы зашли в мечеть и совершили полуденный намаз. После чего прочитали несколько отрывков из завещанного в вакф Корана, посвятив их учредителю этого вакфа. В этом городе наш пароход простоял сутки. В четыре часа пополудни мы снова тронулись в путь. Через некоторое время мы причалили к какому-то небольшому поселению для погрузки и выгрузки товаров. Позже выяснилось, что это поселение — небольшая деревня под названием Хавс.

На четвертое утро в одиннадцать часов показались большие горы, а среди них фруктовые сады. Через короткое время на горизонте появились очертания города. Когда через два часа мы достигли его, то узнали, что это город Кюское. Оказывается — это родина правителя Тиграта. [Спустя время] по правому борту мы увидели еще один крупный населенный пункт. Как оказалось — это Антоли (Анталия. — Прим. ред).

Прошло шесть часов. Вдали вновь появились очертания красивого города. Спустя два часа, добравшись до него, мы узнали, что это Родос[1]. Оказывается [здесь еще недавно] шла война с Италией. Мы увидели четыре мечети, а также узнали, что численность местного населения составляет 40 тысяч человек. Город [выглядит] богато. Нередкие гости здесь египетские хедивы[2], которые приезжают сюда отдохнуть и провести свой досуг. Кроме того, на Родос съезжаются богачи из разных стран, чтобы полечиться минеральной водой, которую добывают из местных источников. [По рассказам знающих людей] — город богатства и низких цен.

Напротив Родоса расположен еще один населенный пункт. Говоря по-русски, это место Николая Угодника. По-нашему — пророка Хизра (мир Ему). Море здесь невероятно широкое, даже не видно берегов. Наш пароход плыл дальше без остановки. Из Родоса мы отбыли 8 шавваля 1317 года в четверг, в 4 часа пополудни. Обо всем [вышесказанном] нам поведал один греческий поп.

Панорама Бейрута

Десятого шавваля в 10 часов утра мы прибыли в город Триполи[3]. Тут мы удивились «нашествию» арабов на наш пароход. Кстати, основное население здесь — арабы. Сойдя с парохода, мы направились к владельцу газеты Мухаммад Камалу.

После нашей встречи и обмена любезностями я [Л.13.] передал ему письмо от Габдеррашида-эфенди (Ибрагимова. — Прим. ред.). Наш новый знакомый сказал мне: «Вы знаете, что в нашем городе живет уникальный человек, достопочтенный господин Хусаин Хабир. Если пожелаете, то я отведу вас к нему». «Воля ваша», — ответил я, и мы направились к вышеупомянутому господину. [Хусаин Хабир] доброжелательно встретил нас и проводил в свою благословенную обитель. После того как мы расселись, я обратил внимание на его лицо, которое явно говорило о том, что перед нами просветленный и набожный человек. Стоило мне только подумать, что этот человек наверняка знаменит здесь как авторитетный мусульманский законовед и толкователь хадисов, он начал свой разговор с примера из Бухари[4]. Он интересовался жизнью российских мусульман, и я по мере возможности удовлетворил его любопытство.

Так за беседой и чашкой кофе прошло полтора часа. Испросив его позволения идти, мы засобирались домой. Тогда он подозвал своего сына и сказал: «Принеси мою книгу «Рисаля-и хамидия» («Книга похвал»), которую я подарю этому господину». Таким образом он выразил свое внимание и почтение к нашей скромной персоне. Приняв подарок и весьма довольный этим обстоятельством, я поблагодарил нашего хозяина. Эта книга посвящена различным исламским вопросам. Рассматривая точку зрения естественников, материалистов и атеистов, автор приводит множество интеллектуальных и практических примеров, на основании которых он опровергает их доводы.

Распрощавшись с ним, мы решили совершить небольшую прогулку по городу. Городские улицы и магазины, [которые мы посетили], оставили у нас самые благоприятные впечатления. Красивый и ухоженный город. Еда и напитки стоят недорого. Например, в одной из столовых я поел плов, за который заплатил сумму, равную нашим четырем копейкам. Фрукты также дешевы, например, два сладких апельсина можно купить за сумму, равную нашей копейке. В тридцатых числах января в [местных] садах поспевают фрукты. Полные сока, они выглядят так аппетитно, что невозможно оторвать глаз. Отяжелевшие плоды свисают с веток так, как будто они вот-вот осыплются наземь.

[Кроме того] мы посетили одно из местных медресе. Я заинтересовался тем, как они обучают своих детей. Оказалось, что так же, как и мы — по новому методу (джадидизм). Ничего близкого нашим пустым разговорам и бесполезной зубрежке я там не увидел. Мне приходит на ум объяснить это (то есть российские кадимистские порядки. — Прим. перевод.) как признак неграмотности, хотя Аллах знает лучше меня. Потом я пошел в Соборную мечеть, где прочитал полуденный намаз.

С востока этот город опоясывают высокие горы, которые носят название Ливанских[5]. На их вершине лежит снег. Вообще, Триполи оставляет вполне благоприятное впечатление. Женщины, которых я увидел на улице, ходят с закрытыми лицами, а европейцев совсем не видно.

Упомянутый выше владелец газеты, Камал, передал нам три письма. Одно из них он просил передать в Бейруте некоему ученому хазрату, второе и третье — своим знакомым в Александрии и Египте. Взяв их, мы направились к кораблю, который должен был доставить нас в Бейрут. Отправившись [из Триполи] в три часа пополудни, [Л.14.] мы прибыли в Бейрут на следующий день в пять часов утра. Несмотря на это, мы до восьми часов находились на борту парохода, поскольку нам не разрешали сойти на берег.


[1] Родос, остров в Эгейском море, у побережья М. Азии, в группе островов Южной Спорады. Территория Греции. Речь идет об одноименной столице.

[2] Хедив (перс. — господин, государь), титул правителей Египта в 1867–1914 гг.

[3] Триполи (Тарабулус аш-Шам), город и порт в Ливане, административный центр мухафазы Сев. Ливан. 500 тыс. жителей (1990).

[4] Мухаммад ибн ‘Исмаил ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн Бардизбах Абу ‘Абдуллах аль-Джуфи аль-Бухари (810–870) — знаменитый суннитский хадисовед-традиционалист. Составитель труда «Сахих аль-Бухари» («Сборник достоверных хадисов»). Для большинства суннитов его книга стала второй после Корана.

[5] Хребет Ливан.М

Ислам Минбаре
Трибуна ислама —
Всероссийская газета мусульман

М

Медина аль-Ислам
Газета мусульман Евразии

А

Аль-Минбар

И

Ислам в Российской Федерации

Серия энциклопедических словарей

Ж

Минарет

Ежеквартальный евразийский журнал мусульманской общественной мысли

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ:
  • Тебе, восток, я шлю привет... Исламский Восток в зеркале русской поэзии
  • Коранический гуманизм. Толерантно-плюлистические установки /Ибрагим, Тауфик Камель/
  • История Корана и его сводов /Муса Бигиев/
  • A modern perspective on jihad
  • Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке. Третьи Фахретдиновские чтения
Д
Ислам: Ежегодный официальный журнал Духовного управления мусульман Российской Федерации
Фаизхановские чтения
Мавлид ан-Набий
Форумы российских мусульман
 
Рамазановские чтения
Фахретдиновские чтения
Хадж российских мусульман
Современные проблемы и перспективы исламоведения и тюркологии
Ислам на Нижегородчине
Миграция и антропоток  на евразийском пространстве
Х
В Вашем браузере не установлен компонент Adobe Flash Player, поэтому Вы не можете увидеть отображаемую здесь информацию.

Чтобы уставновить Adobe Flash Player перейдите по этой ссылке
Н

ИД «Медина» награжден почетной грамотой за активную книгоиздательскую деятельность

Р

Информационные партнеры

www.dumrf.ru | Мусульмане России Ислам в Российской Федерации islamsng.com www.miu.su | Московский исламский институт
При использовании материалов ссылка на сайт www.idmedina.ru обязательна
© 2009 Издательский дом «Медина»
закрыть

Уважаемые читатели!

В связи с плановыми техническими работами наш сайт будет недоступен с 16:00 20 мая до 16:00 21 мая. Приносим свои извинения за временные неудобства.